Ανάπτυξη Καινοτόμου Συστήματος Συνδυασμένης Βιολογικής Επεξεργασίας για τη Συν-διαχείριση Οργανικών Αποβλήτων από Διαφορετικές Κατηγορίες Βιομηχανιών Τροφίμων

FoodInBio

Περίληψη

Βασικός στόχος της ερευνητικής πρότασης ‘FOODINBIO’ είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος συνδυασμένης βιολογικής επεξεργασίας για τη συν-διαχείριση οργανικών αποβλήτων από διαφορετικές κατηγορίες βιομηχανιών τροφίμων.Συγκεκριμένα, οι βιομηχανίες στόχοι περιλαμβάνουν τους κλάδους:

  • Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος,
  • Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών,
  • Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών,
  • Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων,
  • Ποτοποιία (στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι ζυθοποιίες).

Η συνδυασμένη βιολογική επεξεργασία περιλαμβάνει τη χρήση βιοαντιδραστήρα μεμβρανών, αναερόβιου χωνευτήρα και αερόβιου βιοαντιδραστήρα. Ειδικότερα, μέσω του βιοαντιδραστήρα μεμβρανών θα πραγματοποιηθεί η επεξεργασία του υγρού κλάσματος των οργανικών αποβλήτων, ανά κατηγορία βιομηχανίας τροφίμων. Το προϊόν της εν λόγω τριτοβάθμιας επεξεργασίας αφορά σε ποσότητες ύδατος οι οποίες, ανάλογα με τα επίπεδα ποιότητάς τους, θα διατίθενται για κάλυψη αντίστοιχων βιομηχανικών εφαρμογών ή/και για κάλυψη απαιτήσεων άρδευσης. Εν συνεχεία, μέσω της μονάδας αναερόβιας χώνευσης θα πραγματοποιηθεί συν-διαχείριση αφενός του στερεού κλάσματος των οργανικών αποβλήτων, ανά κατηγορία βιομηχανίας τροφίμων, αφετέρου, της ιλύος που παράγεται ως παραπροϊόν του βιοαντιδραστήρα μεμβρανών προκειμένου να παραχθούν ποσότητες βιοαερίου οι οποίες θα αξιοποιηθούν ‘in situ’ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το στερεό υπόλειμμα που θα προκύψει ως παραπροϊόν της αναερόβιας χώνευσης, θα οδηγηθεί σε αερόβιο βιοαντιδραστήρα για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υψηλής καθαρότητας (class A+ compost) διαθέσιμο για άμεση εφαρμογή σε καλλιέργειες φυτών. Επιπλέον, το υγρό κλάσμα του υπολείμματος αναερόβιας χώνευσης θα ανακυκλοφορεί στο βιοαντιδραστήρα μεμβρανών. Συμπερασματικά, πλέον της βιώσιμης και περιβαλλοντικά φιλικής συν-διαχείρισης οργανικών αποβλήτων από διαφορετικές κατηγορίες βιομηχανιών τροφίμων, η ανάπτυξη του εν λόγω καινοτόμου συστήματος θα οδηγήσει στην ταυτόχρονη παραγωγή νερού, ηλεκτρικής ενέργειας και εδαφοβελτιωτικού. Ειδικότερα, οι ποσότητες επεξεργασμένου νερού και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας θα αξιολογηθούν ως προς το ενδεχόμενο κάλυψης τμήματος των αντίστοιχων καταναλώσεων ανά τύπο βιομηχανίας τροφίμων.