Ανάπτυξη Καινοτόμου Συστήματος Συνδυασμένης Βιολογικής Επεξεργασίας για τη Συν-διαχείριση Οργανικών Αποβλήτων από Διαφορετικές Κατηγορίες Βιομηχανιών Τροφίμων

1η Ενότητα Εργασίας

1η Ενότητα Εργασίας: Αποτύπωση και Αξιολόγηση Υφιστάμενων Πρακτικών Διαχείρισης Οργανικών Αποβλήτων από Βιομηχανίες Τροφίμων.

Στα πλαίσια της 1ης Ενότητας Εργασίας θα αποτυπωθεί και θα αξιολογηθεί η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με το σύνολο των τεχνολογιών, των μεθόδων επεξεργασίας και των πρακτικών τελικής διάθεσης που εφαρμόζονται από τις βιομηχανίες τροφίμων που επιλέχθηκαν και αφορούν σε διαχείριση των παραγόμενων οργανικών αποβλήτων, τόσο σε εγχώρια, όσο και σε παγκόσμια κλίμακα. Παράλληλα, σε παγκόσμιο επίπεδο, θα αποτυπωθούν οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που αφορούν αποκλειστικά σε διαχείριση των οργανικών αποβλήτων που παράγονται από βιομηχανίες τροφίμων. Στο πλαίσιο αυτό, για κάθε κατηγορία βιομηχανίας τροφίμων, θα αποτυπωθούν οι τύποι των οργανικών αποβλήτων που παράγονται σε διαδοχικά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Επιπλέον, αναφορικά με την αξιοποίηση της παραγόμενης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας κατά τη αναερόβια χώνευση, οι παραγωγικές διαδικασίες θα μελετηθούν ως προς τις ενεργειακές τους ιδιοκαταναλώσεις και τις απαιτήσεις παροχής ύδατος. Η αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, εκτός από τον ακριβή χαρακτηρισμό της φύσης των αποβλήτων που πρόκειται να αξιοποιηθούν μέσω συνδυασμού τεχνολογιών βιολογικής επεξεργασίας, θα αναδείξει επιπλέον και την απαίτηση μιας βιώσιμης και περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων που παράγονται από τις βιομηχανίες τροφίμων.

Αποτελέσματα