Ανάπτυξη Καινοτόμου Συστήματος Συνδυασμένης Βιολογικής Επεξεργασίας για τη Συν-διαχείριση Οργανικών Αποβλήτων από Διαφορετικές Κατηγορίες Βιομηχανιών Τροφίμων

2η Ενότητα Εργασίας

2η Ενότητα Εργασίας: Σχεδιασμός, Κατασκευή και Εγκατάσταση Καινοτόμου Συστήματος για τη Συνδυασμένη Βιολογική Επεξεργασία Οργανικών Αποβλήτων από Διαφορετικές Κατηγορίες Βιομηχανιών Τροφίμων.

Η διαδικασία σχεδιασμού του καινοτόμου συστήματος που θα συνδυάζει τρεις τύπους τεχνολογιών βιολογικής επεξεργασίας για την αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων που παράγονται από τις πέντε (5) κατηγορίες βιομηχανιών τροφίμων που επιλέχθηκαν, θα ολοκληρωθεί σε τρία στάδια. Αρχικά, θα πραγματοποιηθούν προκαταρκτικοί υπολογισμοί των λειτουργικών παραμέτρων του συστήματος μέσω κατάρτισης μαθηματικών προτύπων που θα προσομοιώνουν κάθε μια εκ των τριών τύπων βιολογικής επεξεργασίας, τόσο μεμονωμένα, όσο και συνδυαστικά. Εν συνεχεία, με βάση τα αποτελέσματα των μαθηματικών προτύπων, θα διαστασιολογηθούν όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές διατάξεις του καινοτόμου συστήματος ως προς τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Τέλος, με την υποστήριξη κατάλληλου σχεδιαστικού λογισμικού, θα σχεδιαστούν τα δομικά εκείνα πρότυπα μέρη του συστήματος που θα αποτελέσουν τον κύριο παράγοντα καινοτομίας. Ακολούθως του σχεδιασμού, το καινοτόμο σύστημα θα κατασκευαστεί κατόπιν διενέργειας ‘ανοικτού’ διαγωνισμού βάσει της ισχύουσας σχετικής διαδικασίας που απορρέει από τους κανονισμούς εσωτερικής λειτουργίας του ΕΜΠ. Αντιστοίχως, η ομάδα έργου θα προβεί στην κατάρτιση του καταλόγου τεχνικών προδιαγραφών και εν συνεχεία, στην υλοποίηση του τεύχους διακήρυξης του ‘ανοικτού’ διαγωνισμού. Εν συνεχεία, θα πραγματοποιηθούν όλες εκείνες οι διαδικασίες που αφορούν στην προεπιλογή του χώρου εγκατάστασης του συστήματος όπου κατά προτεραιότητα, θα προταθεί να γίνει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της 2ης Ε.Ε. θα λάβουν χώρα οι διαδικασίες που αφορούν σε ανάπτυξη της εφοδιαστικής ‘αλυσίδας’ τροφοδοσίας του συστήματος προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχή και απρόσκοπτη παροχή οργανικών αποβλήτων από τις επιλεγμένες κατηγορίες βιομηχανιών του κλάδου τροφίμων – ποτών.

Αποτελέσματα