Ανάπτυξη Καινοτόμου Συστήματος Συνδυασμένης Βιολογικής Επεξεργασίας για τη Συν-διαχείριση Οργανικών Αποβλήτων από Διαφορετικές Κατηγορίες Βιομηχανιών Τροφίμων

3η Ενότητα Εργασίας

3η Ενότητα Εργασίας: Επιδεικτική Λειτουργία Καινοτόμου Συστήματος Συνδυασμένης Βιολογικής Επεξεργασίας για τη Συν-Διαχείριση Οργανικών Αποβλήτων από Διαφορετικές Κατηγορίες Βιομηχανιών Τροφίμων.

Η επιδεικτική λειτουργία του καινοτόμου συστήματος αποσκοπεί στο συνδυασμό τριών τύπων βιολογικής επεξεργασίας για την παραγωγή ποσοτήτων ύδατος, ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και εδαφοβελτιωτικού. Ως υλικά τροφοδοσίας θα ληφθούν ποσότητες οργανικών αποβλήτων από πέντε (5) κατηγορίες της βιομηχανίας τροφίμων. Κατά την επιδεικτική λειτουργία του συστήματος θα πραγματοποιείται συνεχής λειτουργικός έλεγχος για τη διασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας των επιμέρους υποσυστημάτων και συνολικά, του καινοτόμου συστήματος. Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα καταγράφονται σε ημερολόγια λειτουργίας ενώ κατά περιοδικά διαστήματα θα πραγματοποιούνται δειγματοληψίες για εργαστηριακή μελέτη των φυσικοχημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών του υπό επεξεργασία υλικού ανά εξελικτικό στάδιο των επιμέρους βιολογικών διεργασιών, καθώς επίσης και των παραγόμενων τελικών προϊόντων ανά τύπο οργανικών αποβλήτων, ή εναλλακτικά, ανά κατηγορία βιομηχανίας τροφίμων. Επίσης, οι λειτουργικές επιδόσεις του συστήματος θα καταγράφονται διαρκώς προκειμένου σε μετέπειτα στάδιο, να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητά του με όρους βιωσιμότητας και παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Αποτελέσματα