Ανάπτυξη Καινοτόμου Συστήματος Συνδυασμένης Βιολογικής Επεξεργασίας για τη Συν-διαχείριση Οργανικών Αποβλήτων από Διαφορετικές Κατηγορίες Βιομηχανιών Τροφίμων

4η Ενότητα Εργασίας

4η Ενότητα Εργασίας: Αξιολόγηση Καινοτόμου Συστήματος Συνδυασμένης Βιολογικής Επεξεργασίας για τη Συν-Διαχείριση Οργανικών Αποβλήτων από Διαφορετικές Κατηγορίες Βιομηχανιών Τροφίμων / Αξιολόγηση Τελικών Προϊόντων / Προτάσεις Επέκτασης.   

Αναφορικά με τα αποτελέσματα της 3ης ΕΕ, θα αξιολογηθεί η λειτουργία του καινοτόμου συστήματος ως προς την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και την ενεργειακή του κατανάλωση. Στο πλαίσιο αυτό, θα διενεργηθεί τεχνοοικονομική μελέτη όπου θα περιλαμβάνεται ανάλυση του επενδυτικού και λειτουργικού κόστους του συστήματος, καθώς επίσης και αποτίμηση των έμμεσων και άμεσων εσόδων από τη λειτουργία του. Παράλληλα, θα μελετηθεί η ποιοτική στάθμη των παραγόμενων προϊόντων συγκριτικά με διεθνή πρότυπα ποιότητας προκειμένου να προσδιοριστεί το πεδίο εφαρμογής τους για λογαριασμό των βιομηχανιών τροφίμων ή/και για άλλες χρήσεις. Εν συνεχεία, κατά τη σύνταξη προτάσεων επέκτασης του συστήματος, θα πραγματοποιηθεί διερεύνηση των οικονομικών ωφελειών που θα ανακύψουν από ενδεχόμενη μελλοντική εφαρμογή του συστήματος σε μεγαλύτερη κλίμακα. Ειδικότερα, σχετικά με τη παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας καθώς και νερού, τα οφέλη αυτά θα συσχετιστούν με τη δυνατότητα κάλυψης τμήματος των ενεργειακών ιδιοκαταναλώσεων και των απαιτήσεων ύδατος των παραγωγικών διαδικασιών ανά επιλεγόμενη βιομηχανία τροφίμων. Τα αποτελέσματα αυτά θα προκύψουν κατόπιν επαγωγής των λειτουργικών παραμέτρων και τεχνικών χαρακτηριστικών του καινοτόμου συστήματος στην επιθυμητή κλίμακα και παράλληλα, θα τεκμηριωθεί η χρηστικότητα και λειτουργικότητα επέκτασης του συστήματος κατόπιν εκπόνησης μελέτης βιωσιμότητας.

Αποτελέσματα