Ανάπτυξη Καινοτόμου Συστήματος Συνδυασμένης Βιολογικής Επεξεργασίας για τη Συν-διαχείριση Οργανικών Αποβλήτων από Διαφορετικές Κατηγορίες Βιομηχανιών Τροφίμων

5η Ενότητα Εργασίας

5η Ενότητα Εργασίας: Ενέργειες Δημοσιότητας και Διάχυσης των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων.

Οι ενέργειες δημοσιότητας και διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων έχουν ως αποδέκτες την επιστημονική ‘κοινότητα’, τους άμεσα ή/και έμμεσα εμπλεκομένους με τη διαχείριση αποβλήτων από βιομηχανίες τροφίμων και το ευρύ κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, αναφορικά με τη δημοσιότητα και τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς την κατεύθυνση ενδυνάμωσης του ‘ερευνητικού γνωσιακού κεφαλαίου’ στο πεδίο εφαρμογής τεχνολογιών βιολογικής επεξεργασίας, θα πραγματοποιηθεί σειρά δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και διεξαγωγή διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου με θεματολογία στο σχετικό πεδίο. Αναφορικά με τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων από βιομηχανίες του κλάδου τροφίμων – ποτών, αλλά και για το ευρύ κοινό, η ομάδα έργου θα προβεί σε ανάπτυξη ιστοσελίδας όπου περιοδικά θα αναρτώνται τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου με τη μορφή εκθέσεων προόδου και παράλληλα, θα παρέχονται γενικής φύσεως πληροφορίες αναφορικά με το συνδυασμό τεχνολογιών βιολογικής επεξεργασίας για τη διαχείριση οργανικών αποβλήτων από βιομηχανίες τροφίμων και κατ’ επέκταση, την παραγωγή τελικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Με τον τρόπο αυτό θα αναδειχθεί μακροσκοπικά η αναγκαιότητα διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων με τρόπο περιβαλλοντικά ‘φιλικό’ και βιώσιμο και ταυτόχρονα, θα προταθεί ως λύση η εφαρμογή εναλλακτικών τεχνολογιών στα πλαίσια του καινοτόμου συστήματος που θα αναπτυχθεί.